Khách hàng có các yêu cầu khác nhau đối với nam châm, và điều này đòi hỏi các báo cáo tương ứng để chứng minh rằng các sản phẩm đáp ứng các yêu cầu của khách hàng.

Báo cáo nam châm Neodymium