Nam châm hình dạng đặc biệt

Làm thế nào để nam châm chết?